ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สำหรับเขตพื้นที่
1. เพิ่มผู้ประสานงานเขตพื้นที่ใหม่ โดยคลิกที่เมนูย่อยใดๆในเมนูหลัก กรอกข้อมูลบันทึกข้อมูลให้ครบโดยเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ถูกต้อง จำนวน 10 หลักไม่มีขีด เพื่อความสะดวกในการติดต่อและรับข้อมูลข่าวสาร จาก สพฐ.ผ่านทาง sms
2. พิมพ์ชื่อผู้ใช้งานตามที่ผู้รับผิดชอบของเขตพื้นที่กำหนดไว้ในปีที่ผ่านมา และรหัสผ่าน คือ รหัสผ่านเดิมที่ใช้ในปี 2556 หากต้องการกำหนดรหัสผ่านใหม่ ไม่เกินควรเกิน 10 ตัวอักษร หรือถ้าจำรหัสผ่านไม่ได้ติดต่อ 02 281 5851 หรือ 02 280 5530
3. ตรวจสอบชื่อโรงเรียนที่เมนู แผนการรับนักเรียนแผนรวม คลิกเลือกระดับที่เปิดสอน
    3.1 กรณีไม่มีรายชื่อโรงเรียน เข้าที่เมนู จัดการระบบเขตพื้นที่ => ย้ายโรงเรียนเข้าเขตพื้นที่
    3.2 กรณีรายชื่อโรงเรียนเกิน เข้าที่เมนู จัดการระบบเขตพื้นที่ => ให้ย้ายโรงเรียนออกจากเขตพื้นที่
4. ทำการบันทึกแผนข้อมูลการรับนักเรียนแผนรวม

หมายเหตุ ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการรายงานข้อมูลของโรงเรียน

สำหรับโรงเรียน
1. ติดต่อเขตพื้นที่เพื่อขอกำหนดรหัสผ่านใหม่หรือใช้รหัสผ่านเดิมถ้าผู้กรอกข้อมูลของโรงเรียนจำรหัสผ่านเดิมได้
2. บันทึกข้อมูลเขตพื้นที่บริการ
3. บันทึกข้อมูลแผนแยกตามประเภท
4. บันทึกข้อมูลการสมัครรายวัน
5. โรงเรียนบันทึกข้อมูลการรับไว้
6. โรงเรียนบันทึกข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษา

7. หากมีปัญหาการปฏิบัติงาน กรุณาติดต่อผู้ประสานเขตพื้นที่การศึกษา