สรุปสารสนเทศ Data On Web ปี 2549  

รายงานข้อมูลโรงเรียนรัฐบาล

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
(ค้นหาจากรหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้บริหาร)

ข้อมูลนักเรียนภาพรวมระดับประเทศ จำแนกเป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา (เดิม)
    จำนวนห้องเรียน | จำนวนนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด สปช. (เดิม)
    จำนวนห้องเรียน | จำนวนนักเรียน
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
    จำนวนห้องเรียน | จำนวนนักเรียน
โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
    จำนวนห้องเรียน | จำนวนนักเรียน
สรุปภาพรวมโรงเรียนทุกสังกัด
    จำนวนห้องเรียน | จำนวนนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนภาพรวม
    ระดับเขตพื้นที่ | ระดับจังหวัด

รายงานข้อมูลโรงเรียนเอกชน (กรุณาเลือกเขตพื้นที่ เลือก ตกลง)

รายงานจำนวนสถานศึกษา
    ระดับ สพฐ.| ระดับ จังหวัด | ระดับ สพท.

รายงานจำนวนห้องเรียน และจำนวนนักเรียน ช่วงชั้น 4 จำแนกตามแผนการเรียน
    ระดับ สพฐ.| ระดับ จังหวัด | ระดับ สพท. | ระดับ โรงเรียน

รายงานจำนวนครูและพนักงานราชการ จำแนกตามระดับการศึกษา
    ระดับ สพฐ. | ระดับ จังหวัด | ระดับ สพท. | ระดับ โรงเรียน

รายงานจำนวนครูและพนักงานราชการ จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
    ระดับ สพฐ. | ระดับ จังหวัด | ระดับ สพท. | ระดับ โรงเรียน

รายงานจำนวนครูและพนักงานราชการ จำแนกตามช่วงชั้นที่สอน
    ระดับ สพฐ. | ระดับ จังหวัด | ระดับ สพท. | ระดับ โรงเรียน

รายงานจำนวนครูและพนักงานราชการ จำแนกตามตำแหน่ง
    ระดับ สพฐ. | ระดับ จังหวัด | ระดับ สพท. | ระดับ โรงเรียน

รายงานจำนวนครูและพนักงานราชการ จำแนกตามวิชาเอกที่ขาดแคลน
    ระดับ สพฐ. | ระดับ จังหวัด | ระดับ สพท. | ระดับ โรงเรียน
สรุปสารสนเทศ Data On Web ปี 2550  

รายงานข้อมูลโรงเรียนรัฐบาล

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
(ค้นหาจากรหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้บริหาร)

ข้อมูลนักเรียนภาพรวมระดับประเทศ จำแนกเป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา (เดิม)
    จำนวนห้องเรียน | จำนวนนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด สปช. (เดิม)
    จำนวนห้องเรียน | จำนวนนักเรียน
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
    จำนวนห้องเรียน | จำนวนนักเรียน
โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
    จำนวนห้องเรียน | จำนวนนักเรียน
สรุปภาพรวมโรงเรียนทุกสังกัด
    จำนวนห้องเรียน | จำนวนนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนภาพรวม
    ระดับเขตพื้นที่ | ระดับจังหวัด

รายงานข้อมูลโรงเรียนเอกชน (กรุณาเลือกเขตพื้นที่ เลือก ตกลง)

รายงานจำนวนสถานศึกษา
    ระดับ สพฐ.| ระดับ จังหวัด | ระดับ สพท.

รายงานจำนวนห้องเรียน และจำนวนนักเรียน ช่วงชั้น 4 จำแนกตามแผนการเรียน
    ระดับ สพฐ.| ระดับ จังหวัด | ระดับ สพท. | ระดับ โรงเรียน

รายงานจำนวนครูและพนักงานราชการ จำแนกตามระดับการศึกษา
    ระดับ สพฐ. | ระดับ จังหวัด | ระดับ สพท. | ระดับ โรงเรียน

รายงานจำนวนครูและพนักงานราชการ จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
    ระดับ สพฐ. | ระดับ จังหวัด | ระดับ สพท. | ระดับ โรงเรียน

รายงานจำนวนครูและพนักงานราชการ จำแนกตามช่วงชั้นที่สอน
    ระดับ สพฐ. | ระดับ จังหวัด | ระดับ สพท. | ระดับ โรงเรียน

รายงานจำนวนครูและพนักงานราชการ จำแนกตามตำแหน่ง
    ระดับ สพฐ. | ระดับ จังหวัด | ระดับ สพท. | ระดับ โรงเรียน

รายงานจำนวนครูและพนักงานราชการ จำแนกตามวิชาเอกที่ขาดแคลน
    ระดับ สพฐ. | ระดับ จังหวัด | ระดับ สพท. | ระดับ โรงเรียน

มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์

มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

มิติด้านการพัฒนาองค์กร

แผนภูมิสารสนเทศทางการศึกษา >>
อัตราส่วน นร.ทุกสังกัดและ สพฐ.ต่อประชากรวัยเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา ปี 2547
อัตราส่วน นร. ทุกสังกัดและ สพฐ. ต่อ ประชากรวัยเรียน จำแนกรายชั้นเรียน ปี 2547
อัตราส่วน นร.สังกัด สพฐ.ต่อประชากร (กรมการปกครอง) ปีการศึกษา 2547
อัตราส่วน นร.ทุกสังกัดและ สพฐ. ต่อประชากร (กรมการปกครอง) ปีการศึกษา 2547
อัตราส่วน นร. ทุกสังกัดและ นร. สพฐ. ต่อประชากร (กรมการปกครอง) ปีการศึกษา 2548
อัตราส่วน นร.ทุกสังกัด สพฐ. ต่อประชากรในวัยเรียน จำแนกรายชั้นเรียน ปีการศึกษา 2547
อัตราส่วน นร.ทุกสังกัด สพฐ. ต่อประชากรในวัยเรียน จำแนกรายชั้นเรียน ปีการศึกษา 2548
อ้ตราการเรียนต่อของ นร. นศ. ทุกสังกัด และ นร.ในสังกัด สพฐ. จำแนกตามระดับการศึกษา ปี 2547
อัตราการคงอยู่ของ นร. ป.1 รับปีการศึกษา 2536 เรียนจบถึงระดับ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2547
อัตราการคงอยู่ของ นร. ป.1 รุ่นปีการศึกษา 2537 เรียนจบถึงระดับ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2548
อัตราการคงอยู่ของ นร. จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2547 - 2548
อัตราการคงอยู่ของ นร. สังกัด สพฐ. จำแนกรายชั้น ปีการศึกษา 2547 - 2548

แผนภูมิดัชนีทางการศึกษา >>
เปรียบเทียบอัตรส่วน นร.สังกัด สพฐ. ต่อประชากรในวัยเรียน จากกรมการปกครองและสภาการศึกษา ปีการศึกษา 2547
เปรียบเทียบอัตราส่วน นร. สังกัด สพฐ. ต่อประชากรในวัยเรียน จากกรมการปกครองและสภาการศึกษา ปีการศึกษา 2547
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพของ นร. สังกัด สพฐ. ที่จบ ม.6 ปีการศึกษา 2547
จำนวนและร้อยละของ นร. ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด ต่างๆ ปีการศึกษา 2547

ตารางแสดงข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2549
ตารางแสดงข้อมูลระดับภูมิภาค
ตารางแสดงข้อมูลระดับสำนักผู้ตรวจราชการ
ตารางแสดงข้อมูลระดับเขตตรวจราชการ
ตารางแสดงข้อมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)

ตารางแสดงค่าร้อยละของข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2549
ตารางแสดงค่าร้อยละของข้อมูลระดับภูมิภาค
ตารางแสดงค่าร้อยละของข้อมูลระดับสำนักผู้ตรวจราชการ
ตารางแสดงค่าร้อยละของข้อมูลระดับเขตตรวจราชการ
ตารางแสดงค่าร้อยละของข้อมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)

ดัชนีทางการศึกษา ปีการศึกษา 2549
อัตราส่วนนักเรียนต่อประชากร
นักเรียนจำแนกรายชั้น ปีการศึกษา 2538 - 2549
นักเรียนไม่จบ ม. 6 ปีการศึกษา 2548
10 อันดับนักเรียนไม่จบ ม. 6 ปีการศึกษา 2548
อัตราการได้รับโอกาสทางการศึกษา (Enrolment rate)
อัตราการเลื่อนชั้น ปีการศึกษา 2538 - 2549
เปรียบเทียบการรับนักเรียน (ประชากร - แผนการรับ - สมัคร - รับไว้)
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง

อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องระดับ อ.1 เกิน 45
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องระดับ ป.1 เกิน 45
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องระดับ ม.1 เกิน 55
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องระดับ ม.4 เกิน 55
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามตำแหน่ง
จำนวนครูและผู้ช่วยครูและพนักงานราชการ จำแนกตามตำแหน่ง
จำนวนครูจำแนกตามวิชาเอกที่ขาดแคลน

คะแนน O-Net / ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ปี 2548
O-Net และ GPA ปีการศึกษา 2548

หมายเหตุ
1. ตัวป้อน หมายถึงจำนวนประชากรที่จะเข้าเรียนในระดับชั้นนั้น ๆ
2. จำนวนนักเรียนตามแผน หมายถึงจำนวนนักเรียนที่โรงเรียนประกาศรับ ซึ่งรายงานโดยโรงเรียน
3. จำนวนนักเรียนที่สมัคร หมายถึงจำนวนนักเรียนที่มาสมัครเข้าเรียน ซึ่งรายงานโดยโรงเรียน
4. จำนวนนักเรียนที่รับไว้ หมายถึงจำนวนนักเรียนที่โรงเรียนรับไว้ ซึ่งรายงานโดยโรงเรียน

 
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 0 2281 5851

Designed by Office of The Basic Education Commission Department Operation Center , Bangkok 13000
Tel.0 2281 5851 Fax.0 2281 5232 E-mail : obec_doc@hotmail.com